Je browser is verouderd.
Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en een betere ervaring op het web en op deze website.

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN ErvarenJaren

ErvarenJaren B.V. is een Uitzendbureau met als doel om senioren meer kansen te bieden bij hun toetreding tot als ook de werkelijke bemiddeling naar de arbeidsmarkt.

ErvarenJaren is gevestigd op Kosterijland 10-18, 3981 AJ Bunnik met BTW nummer: NL 810 802621635

ErvarenJaren is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. ErvarenJaren schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. ErvarenJaren blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt ErvarenJaren contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


1. Inleiding


ErvarenJaren hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. ErvarenJaren heeft daarom dit privacy statement opgesteld. ErvarenJaren behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft ErvarenJaren u inzicht hoe ErvarenJaren in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.2. Technische informatie


Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.


3. Cookies


ErvarenJaren maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. ErvarenJaren plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.


4. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u ErvarenJaren toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ErvarenJaren rust

 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ErvarenJaren is opgedragen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ErvarenJaren of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

ErvarenJaren gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van ErvarenJaren of relevante informatie over de met betrekking tot de arbeidsmarkt van derden.

 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.

 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij na expliciete toestemming van u ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.

 • U te benaderen voor nieuwsbrieven en arbeidsmarkt gerelateerde promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.

 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.

 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.


6. Vacaturebrief / Informeren


Onderdeel van onze werkwijze en service om u als kandidaat zo goed mogelijk op de hoogte te houden van eventueel passende vacatures die bij ErvarenJaren binnen komen is het met regelmaat mailen van een vacaturebrief. Door uw instemming met onze Privacy Statement bent u bekend met deze service. Wenst u hier geen gebruik van te maken dan kunt u de vacaturebrief op elk gewenst moment laten stopzetten. U kunt dit middels een reply doen op genoemde vacaturebrief.


7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?


ErvarenJaren kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van ErvarenJaren, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet


Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor ErvarenJaren of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan ErvarenJaren onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning

 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening

 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet


8. Derden


ErvarenJaren kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van ErvarenJaren, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ErvarenJaren diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ErvarenJarenheeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ervaren Jaren B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ervaren Jaren B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?


Ervaren Jaren B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • bedrijven die deel uitmaken van de Nestor Holding BV (moederbedrijf);
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Ervaren Jaren diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit.

9. Uw rechten


Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.


Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@ervarenjaren.nl of T. 0172-796122 dan wel per brief naar ons postadres vermeld op onze website verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment inloggen op onze website met uw inloggegevens om uw gegevens aan te vullen of te verbeteren. Voor het verwijderen kunt u een verzoek indienen. ErvarenJaren zal dan binnen 1 maand uw gegevens uit haar bestand verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via boven genoemde contactgegevens indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

pagina 11 07.02.18


Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen door zelf in te loggen op onze website met uw eigen inloggegevens. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.


Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via ons mailadres of telefoonnummer dan wel per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.


Procedure, responstermijn en kosten


Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.


10. Beveiliging


ErvarenJaren doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ErvarenJaren met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


11. Bewaartermijn


ErvarenJaren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Is er geen sprake van een uitzend- of arbeidsovereenkomst nu of in het verleden dan zal dit voor een periode van 2 jaar zijn. U heeft ten alle tijden het recht op verwijdering (art. 9).


12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek


Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ErvarenJaren, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@ervarenjaren.nl of ons bekende postadres. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0172-796122.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door ErvarenJaren van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


13. Datalek


Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze medewerkers gegevensbescherming via info@ervarenjaren.nl.


14. Wijzigingen


ErvarenJaren behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ErvarenJaren en een betrokkene.


15. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.